Archive for oktober, 2014

okt
21
2014

Stef Bos – Lied van Maria Magdalena: Zoals licht

Jij viel zoals licht

In mijn leven naar binnen

De zon door de ramen

Aan het begin van de dag

Je zei het wordt tijd

om opnieuw te beginnen

We leven alleen nog

Recht uit het hart

.

Jij was altijd verwonderd

Met open armen

Jij liet mij zien

Dat samen bestaat

Jij hebt je dromen

Nooit verraden

Jij hebt de wereld

De liefde verklaard

.
De hemel brak open

De ruimte werd groter

Ik voelde me vrij

En ik wist niet waarom

Jij hebt de liefde

Nooit verloren

Maar jij vloog te hoog

Te dichtbij de zon

.
En nu kijk ik om

De sporen vervagen

Maar onzichtbare armen

Houden mij nog vast

Het wordt tijd om jou

Los te laten

Sluit je ogen en

Slaap zacht

.
Ik heb niemand gekend

Die mij zo heeft ontwapend

Ik heb niemand gekend

Die mij zo heeft verwond

Ik heb mezelf

In jou achtergelaten

Maar het was goed

Dat jij bestond

.
Ik heb niemand gekend

Die mij zo heeft ontwapend

Ik heb niemand gekend

Die mij zo heeft verwond

Ik heb mezelf

In jou achtergelaten

Maar het was goed

Dat jij bestond

.

© Stef Bos, 2009

okt
20
2014

De trein schrijft liedjes van verlangen

Vorig jaar bracht Henny Vrienten een bloemlezing uit over treinreizen. De trein schrijft liedjes van verlangen was de titel van de verzamelbundel. En verdraaid als het niet waar is, de voormalige Doe Maar-bassist heeft gelijk!

okt
19
2014

Micha-zondag

Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.

Micha 6: 8 (Bijbel in Gewone Taal)

okt
18
2014

Anne Frank

Elk land heeft zo zijn eigen volkshelden. Eén van de ‘nieuwe’ helden is Anne Frank. Sinds haar dagboek een (inter)nationaal succes is geworden, zit zij in ons nationaal bewustzijn. Ondanks dat Anne nooit Nederlands staatsburger is geweest – het Joodse meisje verloor haar Duitse nationaliteit, toen zij met haar familie naar Nederland vluchtte.

okt
17
2014

Dylan on tour

Vanavond begint Bob Dylan opnieuw aan een tournee. Of nee, dat is niet waar. Dylan begint aan een nieuwe serie van optredens. De Amerikaanse najaarstournee van 2014. Onderdeel van de Never Ending Tour, die sinds 1988 gaande is. Al een kwart eeuw reist de liedjessmid de wereld over om zijn nummers aan de wereld over te brengen.

Avond aan avond; natuurlijk wordt op jaarbasis het aantal concerten minder, maar dat neemt niet weg dat Dylan een topprestatie levert. Een half jaar per kalenderjaar van huis, en als hij thuis is kan hij in de studio zitten voor het opnemen van nieuwe nummers.

Zou er niet een Nobelprijs moeten komen voor degene met de meest aantal vlieguren op “hogere leeftijd”?

okt
16
2014

Hammerstein

“Advocaat Oscar Hammerstein heeft beslag laten leggen op de twee huizen van 50Plus-voorman Henk Krol.”

okt
15
2014

“Van Agt gaf executie-bevel De Punt”

DE PUNT De Molukse kapers bij De Punt mochten in 1977 de trein niet levend verlaten. Het programma EenVandaag meldt dat toenmalig KVP-minister van justitie Dries van Agt dat destijds heeft gezegd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan niet zeggen of deze uitspraak over Van Agt wordt meegenomen in het lopende onderzoek naar de treinkaping.

okt
14
2014

Vandaag de dag

Bert Koenders wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, als opvolger van partijgenoot Frans Timmermans, die op zijn beurt weer Eurocommissaris wordt. Volkert van der Graaf mag zijn enkelband afhouden – de band zat hem te strak. Omrop Fryslân wil met de Leeuwarder Courant samenwerken. En zo draait de wereld rustig door.

okt
13
2014

Afscheiding

Het is vandaag precies 180 jaar geleden dat in Ulrum De Afscheiding begon. Onder leiding van dominee Hendrik de Cock stapten ‘verontrusten’ uit de Nederlands Hervormde Kerk. Uit deze afscheiding is de Christelijk Gereformeerde Kerk ontstaan. Het bleek de eerste grote kerkscheuring in Nederland na de Reformatie – en er zouden nog talloze grote en kleine kerkscheuringen plaatsvinden…

okt
12
2014

Acte van Afscheiding of Wederkering

Wij ondergetekenden Opzienderen en litmaten der Gereformeerde Gemeente van Jezus Christus te Ulrum; sedert geruimen tijd opgemerkt hebbende, het bederf in de Nederlansche Hervormde Kerk, zoo wel in verminking of verlochening van de leer onzer vaderen gegrond op Gods woord, als in de verbastering van de bediening der Heilige Sacramenten naar de verordineering van Christus in zijn woord; en in het bijna volstrekte verzuim der kerkelijke tucht; welke stukken allen naar onze Gereformeerde belijdenis Art: 29 kenmerken zijn der ware kerk; door Gods genade eenen Herder en Leeraar ontvangen hebbende die ons naar den woorde Gods de zuivere leer onzer vaderen voorstelde, dezelve zoo wel in het bijzonder als in het algemeen toepaste; werd de gemeente daardoor meer en meer opgewekt om zich in belijdenis en wandel te richten naar den regelmaat des Geloofs en van Gods Heilig woord Galaten 6:16. Philp: 3:16. en ook afstand te doen van het dienen van God naar menschelijke geboden omdat Gods woord ons zegt dat dit te vergeefs is Matth: 15:9 En tevens te doen waken voor de ontheiliging van tekenen en zegelen van Gods eeuwig genadeverbond: hierdoor leefde de gemeente in rust en vrede, doch die rust en vrede werd gestoord, door de hoogst onrechtmatig(e) en ongoddelijke schorsing van onzen algemeen geliefden en geachten Herder en Leeraar; ten gevolge van zijn openbaar getuigenis tegen de valsche leer en verontreinigde openbare Godsdienstoefeningen; Stil en kalm heeft de gemeente zich met hunnen Herder en Leeraar tot hiertoe gedragen, onderscheidene allerbillijkste voorste(ll)en werden gedaan (en) door onze(n) Herder en Leeraar en door de overige Opzienderen der gemeente, meermalen werd onderzoek en oordeel op grond en naar Gods woord gevraagd doch alles te vergeefs; classicale Provintiale en Sinodale Kerkbesturen hebben dit allerbillijkste verzoek geweigerd, en integendeel gevorderd, berouw en leetwezen zonder aanwijzing van misdrijf uit Gods Heilig woord, en onbepaald onderwerping aan Sinodale regelmenten en voorschriften, zonder aanwijzing dat die op Gods woord in alles gegrond zijn, daardoor heeft nu dit Nederlandsche Kerkbestuur zich gelijk gesteld aan de door onze vaderen verworpene paapsche Kerk; dewijl niet alleen het vroeger opgenoemde verderf word oopgemerkt, maar daarinboven Gods woord wordt verworpen of krachteloos gemaakt door kerkelijke wetten en besluiten Mathh: 15:4, 23:4. Markus 7:7,8. en zij vervolgd die godzalijklijk willen leven in Christus Jesus naar zijne eigenen voorschriften in zijn woord opgetekend Matth: 2:13. 5:11; 12. 10:23. 23:34. Lukas 11:49. 12:12 Joh: 5:16. 15:20. Handl. 7:52, 9:4. 22:4.7. 26:11,14,15. Rom: 12:14. 1ste Corinten 5:12. 2de Cor: 4:9. 12:10 Gal: 5:11 6:12. 2de Tess: 1:4. 2de Timotheus 3:11,12. en de contientie der menschen gebonden; eindelijk is op gezag van het Provintiaal Kerkbestuur de Prediking van het woord Gods door een openbaar erkend Kerkleeraar in ons midden de WelEW: Zeer Gel: Heer H.P. Scholte Gereformeerd leeraar te Dovren en Gindren in het land van Heusden en Altena Provintie Noordbraband verboden geworden, en de onderlinge bijeenkomsten de(r) geloovigen welke met open deuren werden gehouden, werden met geldboeten gestraft: uit dit alles tezamen genomen is het nu meer als duidelijk geworden, dat de Nederlandsche Hervormde Kerk niet de ware, maar de valsche Kerk is volgens Gods woord en Art. 29 van onze belijdenis, weshalve de ondergetekenden met dezen verklaren dat zij overeenkomstig het ampt aller gelovigen Art. 28 zich afscheiden van de gene die niet van de Kerk zijn, en dus geen gemeenschap te willen hebben, met de Nederlansche Hervormde Kerk, tot dat deze terug keert tot de waarachtige dienst des Heeren en verklaren tevens gemeenschap te willen uitoefenen met alle ware Gereformeerde ledematen, en zich te willen vereenigen met elke op Gods onfeilbaar woord gegronde vergadering, aan wat plaatze God dezelve ook vereenigd heeft, betuigende met dezen, dat wij ons in alles houden aan onze aloude Formuieren van eenigheid NL: de belijdenis des geloofs. de Heidelbergsche Cathechismus en Canones van de Sinode van Dortrecht gehouden in den jare 1618, 1619 onze openbare Godsdienstoefeningen te richten naar de aloude kerkelijke Liturgie en ten opzichte der Kerkdienst en bestuur ons voor het tegenwoordige te houden aan de Kerkenordening opgesteld door de voornoemde Dortrechtsche Sinode, eindelijk verklaren wij bij dezen dat wij onzen onrechtmatig geschorsten Predikant als onzen wettig geroepen en geordenden Herder en Leeraar blijven erkennen.
Ulrum 13 october 1834
J.J. Beukema, ouderling
K.J. Barkema, ouderling
K.A. van der Laan, diaken
D.P. Ritsema, diaken
Geert K. Bos, diaken

 

Bron: wikisource