dec
31
2019

2019: psalm 90

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Heer, de toevlucht voor ons waart Gíj, *
geslacht na geslácht.

Eer de bergen waren gebóren, *
voldragen aarde en wéreld,

ja, van eeuwig tot éeuwig,*
zijt Gij, God, die Gij zijt.

De mens doet Gij weer worden tot stóf, *
Gij spreek: ‘Mensenkinderen, wordt weder stóf!’

Duizend jaren toch zijn in uw ogen
als de dag van gisteren – *
voorbij! een wake gelijk in de nácht:

sluimer geworden, wist Gij ze úit. *
– Zo des morgens het gras, dat gaat gróeien:

in de morgen groent het en het gaat gróeien, *
’s avonds is het verschrompeld, verdórd.

Zo vergaan wij door uw toorn, *
worden wij door uw gramschap vernietigd;

Gij stelt voor U wat wij bedreven:
wat wij hadden willen verbérgen, *
het komt in het licht van uw áanschijn.

Zo neigen al onze dagen
ten einde onder uw grámschap, *
wij leven onze jaren – een zúcht.

De dagen van onze jaren
omvatten zeventig járen, *
voor de krachtigsten táchtig jaren;

hun trots werd moeite en léed: *
hoe snel voorbij zijn wij – een wíekslag.

Wie kent de kracht van uw tóorn, *
uw verbolgenheid, zozeer te dúchten?

Leer ons zo onze dagen te téllen *
dat ons wijsheid des hártěn gewordt.

Keer, Heer, tot ons weder. Hoeláng nog? *
Erbarm U over uw knéchten,

maak ons morgenlijk rijk met uw goedheid,
dat wij jubelend vieren onze vréugde *
telken dage dat wij mogen zíjn.

Schenk ons blijdschap, zovele dagen
als de dagen dat Gij ons deed lijden; *
jarenlang was onheil ons úitzicht.

Zichtbaar zij aan uw knechten uw wérk, *
zij over hun kinderen úw luister.

Moge zo de goedgúnstigheid zijn *
van de Heer onze God over óns

geef Gij het werk onzer handen bestánd, *
ja, bestendig het werk onzer hánden.

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zòon en heilige Géest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor immer; *
tot in de èeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
© tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997

Tags // , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.