nov
14
2021

Sigrid Kingma

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Sigrid Kingma (32) uit Groningen is de nieuwe Dichter fan Fryslân. Ze werd vrijdagavond gepresenteerd tijdens het Explore the North-festival in de Westerkerk in Leeuwarden.
Kingma volgt Nyk de Vries uit Amsterdam op die de afgelopen twee jaar de rol van Dichter fan Fryslân vervulde. De in Drachten geboren en getogen Kingma is werkzaam bij NHL/Stenden in Leeuwarden bij het lectoraat meertaligheid en geletterdheid waar ze werkt aan Fries onderwijsmateriaal.
In 2016 verscheen haar debuutbundel Reade triedleas. Ze schreef eerder gedichten en poëzierecensies voor het Friese literaire tijdschrift Ensafh en kinderboekenrecensies in het Friesch Dagblad. In 2016 maakte ze deel uit van de jury van de Simke Kloostermanpriis.
Met de benoeming van Sigrid Kingma is er voor het eerst een vrouwelijke Dichter fan Fryslân. Bovendien is ze de jongste. Toen Eeltje Hettinga vier jaar geleden tot eerste Dichter fan Fryslân werd benoemd, had Kingma ook gesolliciteerd voor de functie. Ze was genomineerd, maar moest het afleggen tegen Hettinga, die afgelopen zaterdag de Gysbert Japicxpriis kreeg voor zijn gedichten die hij schreef als Dichter fan Fryslân.
“Der hat doetiids wat spul west om de beneaming,” herinnert Kingma zich nog. “Dêrnei hawwe se besletten in advyskommisje yn it libben te roppen dy’t giet oer it beneamen fan de dichter.” Deze adviescommissie bestaat uit Annemarie Lindeboom, Cilla Geurtsen en Tsead Bruinja.

‘Fierder as gelegenheidsfers’
Kingma omschrijft zich als een totaal andere dichter dan haar voorgangers Hettinga en De Vries. “Eeltsje wie bot rjochten op it wrâldnijs en hie in sjoernalistike oanpak. Nyk helle it dichtsjen tichterby, makke it lytser en borduerde fierder op syn jiskeman. Ik bin in hiel tagonklik dichter. Ik skriuw net foar de elite, mar der moat wol genôch yn in gedicht sitte om oer in pear jier noch relevant te wêzen. It moat de tiidgeast oanjaan, mar poëtysk en kwa taal moat der wol wat byt oan sitte. It moat fierder gean as in gelegenheidsfers.”
Kingma beschouwt het als haar missie om het Friese gedicht bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Niet alleen op middelbare scholen, maar juist ook op basisscholen wil ze dat er meer met poëzie wordt gedaan. “Skoallen soene harrensels der in tsjinst mei bewize kinne,” stelt Kingma. Rijmpjes en gedichten zouden vaker als ezelsbruggetjes gebruikt kunnen worden in de meest uiteenlopende lessen. “Bern op de basisskoallen steane iepen foar poëzij. Se binne hiel kreatyf. Der sit noch gjin rem op. Se sizze hiel moaie dingen.”

Podium
De Dichter fan Fryslân schrijft zeker achtmaal per jaar een gedicht dat min of meer slaat op de actualiteit. Kingma gaat ervan uit dat ze ook geregeld een podium gaat beklimmen. Ze geniet erg van het live contact met haar publiek. Via het dichtersplatform Rixt heeft ze dat verscheidene malen gedaan. Vorige week nog op de pre-party van de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis in Leeuwarden.
Mocht corona de komende tijd roet in het eten gooien van de dichtersbijeenkomsten, dan trekt Kingma naar buiten om haar gedichten te laten horen. “Fansels kinne wy ek in protte online dwaan, mar ik gean ek graach nei bûten ta om my hearre te litten. Just yn in tiid dy’t grimmitiger wurdt, kin poëzy in funksje hawwe. Efkes it minsklike weromhelje, efkes relativearje, mei humor, bygelyks, of in oare kant sjen litte.”
Zelf begon Sigrid Kingma op haar veertiende te dichten. Ze zat toen op het Drachtster Lyceum. Eerst in het Nederlands, maar al gauw in het Fries. Ze deed ook mee met het voordraagfestival FeRstival. In de loop der jaren droegen leerlingen uit het middelbaar onderwijs vaak gedichten van haar voor. Ook zit ze in de jury van dit festival. “Ik gean alle jierren nei de finale fan FeRstival. Ik fyn it sa’n geweldich feest. Dêr merkst dat in gedicht libje kin. Dat moatst net ferstopje yn in bondel, mar hearre litte.”

Leukemie
Over haar eigen Fries- en Engelstalige bundel Reade triedleas is Kingma niet erg tevreden. “Ik hie wat spul mei de útjouwer en it hat my in protte enerzjy koste. Ik bin mei myn gedichten leaver sichtber op it poadium.”
Veel energie heeft Kingma niet altijd. Toen ze Nederlands studeerde aan de Universiteit van Groningen werd bij haar leukemie vastgesteld waardoor er een ingrijpende chemo- en bestralingsbehandeling nodig was. De behandeling werd zo uitgevoerd dat ze niet onvruchtbaar werd. Zij en haar man hebben inmiddels een dochter, van twee. “Ik bin groanysk wurch wurden. Ik woe altyd graach mem wurde en dat is slagge. Dêr bin ik hiel bliid mei, mar wy sille it by ien litte moatte, want mei twa kin ik tusken de middei net mear even lizze.”
Haar grote wens om docent Nederlands te worden, zit er voor Kingma niet in. “Mar achterôf besjoen bin ik bliid dat ik gjin dosint wurden bin. Dit past better by my.” Wel geniet ze van haar functie waarin ze Fries onderwijsmateriaal maakt bij NHL/Stenden.
De benoeming tot Dichter fan Fryslân ziet ze als een eervolle functie en een mooie uitdaging. “Ik skriuw faker op fersyk of op tema. Ik ha hjir in protte sin oan.”

Bron: Friesch Dagblad

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.