jul
23
2021

Permanente hekken bij Obe

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De hekken voor het Obe op het Oldehoofsterkerkhof worden vervangen door een permanente barrière. De tribunes zijn sinds kort ’s nachts afgezet met dranghekken omdat buurtbewoners overlast hadden: “Dit koe sa net langer,” zegt de beheerder van het pand.
“It is twa jier goed gien,” vertelt Sipke Castelein. Hij is beheerder bij de Stichting Beheer Provinciale en Buma Bibliotheek Fryslân, de eigenaar van het pand. “We libje no dochs in bytsje yn in oare tiid. Der wurdt hjir noch alris in feestje organisearre. Der binne in protte klachten binnenkaam dat de buorren der tige lêst fan hiene.”

Briefje van Buma
Daarom kreeg de eigenaar van het gebouw, de Stichting Beheer Provinciale en Buma Bibliotheek het verzoek van de gemeente de tribunes tussen 22.00 en 7.00 uur af te sluiten. “We hawwe in briefke krigen fan de gemeente, dat is ûndertekene troch de boargemaster. Dan tinke je: dy sil it wol witte,” lacht Castelein.
Bij het ontwerpen van Obe eiste de gemeente nog dat de tribune zoveel mogelijk open zouden zijn. “Sa leare je, en sa leart ek in gemeente. We ha ek alris earder in petear hân om der in sierlik stek del te setten, mar dat wie der noch net fan kaam.”

“It liket der net op”
De bouwhekken leverden al kritische reacties op. Ook Castelein is er niet zo blij mee. “It liket der net op. Ik kin my foarstelle dat minsken frjemd opsjogge fan bouhekken foar sa’n moai geboutsje. Dat kin eins net. Ik hoopje dat we hjir oer in pear moanne wat delsette kinne, sa’t de buorren hjir rêstich sliepe kinne.”
De architect van het gebouw is ingeschakeld voor een ontwerp van permanent hekwerk.
Hoewel de tribunes alleen ’s nachts dicht zouden moeten zijn, blijken ze soms ook overdag niet of niet helemaal open te zijn. “Ik rin hjir sels ek wolris del en meastal binne se iepen,” zegt Castelein. “We ha ôfsprutsen dat de gemeente de rezjy hat oer it iepen en ticht dwaan fan de stekken. Dus at der wat misgiet, bliuwt it ticht. En dat is absolút net de bedoeling.”

Bron: Omroep LEO Middelsé

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.